TURISTUM - MUZEJ POPOTNIŠTVA IN TURIZMA SLOVENIJE v nastajanju

Turizem je danes v Sloveniji nedvomno ena najpomembnejših gospodarskih panog. Na naši obali se je pricel razvijati že v zacetku 20. stoletja, danes pa velja za kljucno panogo. Zaradi naravnih, kulturnih in historicnih znacilnosti naše države ima izjemno bogato turisticno in popotniško zgodovino.

 

Muzej turizma TURISTUM je namenjen ohranjanju te bogate "turisticne in popotniške" dedišcine celotnega prostora današnje Slovenije in delno Istre. Ne le raziskovanju in ohranjanju, to bogastvo bo muzej uporabil za nove zgodbe in dodano vrednost v današnjem kulturnem turizmu. V muzeju bo predstavljen razvoj turizma ter drugih s turizmom in potovanji povezanih dejavnosti (npr. razvoj potovalne opreme, hotelirstva, zdraviliškega turizma, promotivnega gradiva, spominkov itd.).

 

 

Muzej bo zasnovan na sodobnem in inovativnem pristopu doživljajskega muzeja, v katerem bodo obiskovalci podoživljali razlicna obdobja in podrocja turizma z uporabo vseh cutil. Muzej turizma bo tematsko prikazal turizem ter njegov vpliv z gospodarskega in socialnega vidika. Prav tako bo prikazan tudi vpliv turizma na okolje.

 


Muzej bo zaradi izjemne pestrosti in številcnosti že zbranih artefaktov, zgodb in vsega ostalega tudi nepresahljiv vir informacij in znanj raziskovalcem turizma, turisticnim delavcem, šolajocim se na podrocju turizma in drugim. V bistvu bo TURISTUM vec, kot je obicajno pojmovanje besede muzej. Gre za doživljajsko središce, tocko srecevanj in druženj, kraj izobraževanja in mesto nastajanja novih prijateljstev, zgodb in spoznanj.

 

 

Muzej nastaja v skladišcih soli pred Portorožem in bo po otvoritvi eden najpomembnejših predstavnikov kulturnega turizma tega prostora. Njegov pomen sega v vse pore našega okolja in bivanja. Je tudi nadvse pomemben za krepitev turisticne prepoznavnosti kraja in turisticne identitete krajanov.

 

Za muzej še naprej zbiramo zgodbe, potovalno opremo, spominke, razglednice, prospekte ... ce imate kaj od tega in ste nam to pripravljeni odstopiti, se vam najlepše zahvaljujemo. Za vas smo vedno na razpolago na zavod@mediteranum.si ali na 040 729 555.